Sveriges Franchisetagare certifierar

Idén om att införa en kvalitetscertifiering för franchiseavtal baseras på att flertalet potentiella franchisetagare har mycket lite information om hur ett franchiseavtal bör vara utformat. På grund av sekretess och begränsade möjligheter att jämföra avtal, har den potentiella franchisetagare små möjligheter att fatta beslut på väl grundad information. Sveriges Franchisetagare vill genom Kontrollerad franchise ge bättre möjligheter till ett bättre grundat beslut samt ge franchisegivare möjlighet att certifiera sitt avtal och därmed kunna erbjuda ett mer transparent avtal med en tredje parts bedömning.En certifiering skall ge vägledning och gör inte anspråk på att vara uttömmande och fråntar varken franchisetagaren sin undersökningsplikt eller franchisegivaren sin informationsplikt. De franchiseavtal som granskas och klarar de stipulerade kraven, korsgranskas av ytterligare en person. Om bedömningen kvarstår, certifieras avtalet. Observera att det är franchiseavtalet som certifieras, inte systemet, och gör inga anspråk på att systemet därmed i övrigt är kontrollerat eller genererar lönsamhet. Vidare är det en version av franchiseavtalet som certifieras, flera franchisesystem använder idag flera versioner.

Sveriges Franchisetagare publicerar och certifierar franchiseavtal enbart med franchisegivarens skriftliga medgivande. Således kan fler avtal vara certifierade än vad som kungjorts. Om ett avtal är certifierat, och godkänt av franchisegivaren, får också franchisegivaren använda ”kontrollerad franchise – vitlistning av franchiseavtal” i sin kommunikation.

I förarbetet har flera erfarna jurister deltagit med inspel och kunskap. Kriterierna med definitioner har formats under en process som pågått under ett år.

Om franchisegivaren önskar att föra dialog kring sitt franchiseavtals utformning eller önskar få ett avtal granskat för certifiering, kan kontakt tas med Sveriges Franchisetagare.

Sveriges Franchisetagare äger konceptet Kontrollerad franchise, vilket framgent kan bli föremål för förändringar och uppdateringar.

screw-1924173_960_720

En certifiering innnebär

  • Transparens
  • Förutsägbarhet
  • Balanserad risk mellan avtalsparterna
  • Tredjeparts granskning
  • Kvalitetssäkring

Det här är Sveriges Franchisetagare

Vi företräder dina intressen som franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och har varit verksamma inom området i över 25 år. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd.

Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär.

Vår vision är: ”Genom Sveriges Franchisetagares kunnande och ställning skall vi arbeta för ökad lönsamhet och förbättrade villkor för den enskilde franchisetagaren och för kollektivet i Sverige."

Sveriges Franchisetagare ger även ut branschtidningen Franchise Focus. Du kan läsa mer om oss här.